Othello Tunnels, Elk Mountain + Bridal Falls // 2019